សេចក្តីសង្ខេបអំពីក្រុមហ៊ុន

សេចក្តីសង្ខេបអំពីក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
Ringer Hut (Cambodia) Co., Ltd.
ទីតាំងការិយាល័យកណ្តាល
3rd Floor(Corner)of Royal PSL apartment
#24,Corner of St.57 and St.360,Sangkat Boeung Keng Kang 1,
Khan Chamkar Mon,Phnom Penh, 12308,Cambodia
ការបង្កើត
25 April 2017
បុគ្គលិកថ្នាក់គ្រប់គ្រង
FUMIO FUKUHARA
ដើមទុន
2,200,000,000Ries