ឧបករណ៏បង្ការនិងការទប់ស្កាត់វិរុសកូរ៉ូណាថ្មី

ឧបករណ៏បង្ការនិងការទប់ស្កាត់វិរុសកូរ៉ូណាថ្មី

ជាចុងក្រោយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះអតិថិជនទាំងអស់រាល់ការរំខាន់​ និងសង្ឃឹមថាអតិថិជនយល់និងសហការរីករាយជាមួយហាងយើងខ្ញុំ។

យើងគាំទ្រចំពោះការអនុវត្តន៏ទៅតាមការនែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងតាមច្បាប់របស់ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លដើម្បីរួមគ្នាបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការីករាលដាល់នៃវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនេះ។